Leveringsvoorwaarden JantieK

Voordat u besluit iets te willen aanschaffen is het van belang dat u deze voorwaarden leest.

Identiteit van de onderneming:

Naam ondernemer: J.L. Kranendonk

Vestigingsnaam: JantieK

Adres: Boxhofstede 54, 8171 KB VAASSEN

Telefoonnummer: 0578 577305

Bereikbaar dagelijks van 10.00 uur – 20.00 uur.
Op zon en feestdagen niet bereikbaar.

E-mailadres: info@jantiek.nl

KvK-nummer: 54487919

BTW-ID: NL001484887B71

Bestellen:

Door artikelen te bestellen gaat u akkoord met deze leveringsvoorwaarden en gaat u een wettelijk bindende overeenkomst aan.

JantieK is een webwinkel die alleen op internet is te vinden.

Voor het afhalen en of het vrijblijvend bezichtigen van artikelen kunt u per mail of telefonisch op werkdagen een afspraak maken. Wij zorgen er vervolgens voor dat de artikelen conform de gemaakte afspraak, veelal vanuit onze opslag elders, bij ons thuis aanwezig zijn.

Kleine artikelen kunnen worden verzonden.

Informatie over de artikelen, zoals afmetingen en prijzen staan op de website.

De prijzen zijn exclusief verzend en/of transport kosten.

De genoemde prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief Btw.

De gekochte artikelen dienen binnen 2 weken na aankoopdatum, of in goed overleg later, te worden afgenomen.

De artikelen worden na aankoop, en schriftelijke bevestiging daarvan, voor u gereserveerd.

Voor de reservering vragen wij om een kleine aanbetaling.

Bij zelf afhalen zullen wij u verzoeken het bedrag vooraf over te maken.

Aankopen:

Uw aankoop is definitief en een bindende overeenkomst.

U kunt het gewenste artikel aankopen door per email of telefonisch uw bestelling doen.

Ik adviseer u meubels altijd vooraf te komen bekijken.
Die mogelijkheid bied ik u ook graag na telefonische afspraak.

Bij een bestelling krijgt u binnen 7 dagen een bevestigings-email.

Wanneer u binnen 7 dagen geen bevestigings-email hebt ontvangen betekent dit dat wij uw bestelling niet hebben ontvangen.

Wij verzoeken u in dat geval persoonlijk contact met ons op te nemen via email of telefonisch.

Reserveren:

Na uw telefonische reservering of aankoop via email ontvangt u van ons een bevestiging en nota.

Mocht een gereserveerd artikel binnen de gewenste periode van 10 dagen niet zijn betaald, dan ontvangt u van ons een herinnering.

Na de herinnering krijgt u 2 dagen de tijd om te reageren en te betalen.

Mocht u daar geen gehoor aan geven, dan behouden wij het recht voor de reservering te annuleren en is het product weer vrij voor de verkoop aan derden.

Annuleren:

Annuleren is mogelijk binnen 48 uur na ontvangst van onze bevestigingsmail.

Wanneer een klant meerdere keren bestellingen annuleert, of niet betaalt, nemen wij van deze klant geen bestellingen meer aan en zal de klant voortaan worden geweigerd.

Afhalen:

Als u een artikel zelf komt afhalen vragen wij u in verband met de reservering een kleine aanbetaling.

Dit geldt alleen wanneer is overeengekomen dat u het betreffende artikel niet binnen 6 werkdagen af kan komen halen.

Verzenden:

Nadat u heeft betaald zullen de artikelen binnen 5 werkdagen worden verzonden.

De opgegeven levertijd is slechts indicatief.

Overschrijding van de levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin

het recht uw bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Wanneer de levertijd wordt overschreden wordt u per email hiervan op de hoogte gesteld.

Verzendkosten:

Het verzenden geschiedt middels de tarieven en voorwaarden van Postnl.

Breekbare artikelen worden in principe niet verzonden, maar moeten worden afgehaald.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorg besteden aan het verzenden blijft het risico voor de ontvanger.

Hetgeen betekent dat wij voor beschadigingen tijdens het verzenden door Postnl, of door derden, niet aansprakelijk zijn.
Voor het verzendklaar maken van uw pakket brengen wij niets in rekening.

Verzend en/of transportkosten:

In de regel tracht ik zelf de meubels bij u te bezorgen en te plaatsen.
De verzend of transportkosten zijn afhankelijk van de plaats van bezorging.
Ik tracht altijd in overleg met u deze kosten te beperken.
Dit door, waar mogelijk, combinatieritten te maken.

Retourzenden of ruilen:

Gekochte artikelen kunnen in principe niet geruild worden.
Wanneer u niet tevreden bent met de ontvangen artikelen dan is het mogelijk deze artikelen op eigen kosten binnen 14 dagen na ontvangst aan ons te retourneren.

Voorwaarde is wel dat er over het retourzenden eerst contact met JantieK moet zijn geweest.

De retourzending is voor rekening van de klant.
Artikelen dienen als verzekerd pakket te worden verzonden, zodat het artikel in oorspronkelijke staat kan worden teruggenomen.

Vervallen van de retourregeling:

wanneer de retourzending niet op de juiste manier is overlegd.

wanneer de artikelen niet op deugdelijke wijze zijn verpakt.

wanneer de artikelen zijn beschadigd.

wanneer de artikelen niet als verzekerd pakket zijn verzonden.

JantieK geeft geen garantie op de artikelen.

Artikelen kunnen ten alle tijde, na afspraak, vooraf bezichtigd worden.

Garantie dat artikelen houtwormvrij zijn kan niet worden gegeven.

Wel worden alle houten items, voor zover nodig, behandeld tegen bestaande houtworm middels Perfacs of een vriesprocedure.

JantieK stelt zich niet aansprakelijk voor spel- en typefouten.

Deze algemene voorwaarden zijn eigendom van JantieK.
Zij behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

PRIVACY VERKLARING 2018 JANTIEK VAASSEN

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle door JantieK geleverde producten en diensten. JantieK, gevestigd te Vaassen, Boxhofstede 54 8171KB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

JantieK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Gegevens die JantieK van u nodig heeft, of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden, en die door JantieK in ieder geval en ten minste worden verwerkt zijn:

Voorletters en achternaam.

Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode). Telefoonnummer (mobiel of vast).

E-mailadres.

Bankgegevens.

Verwerkt JantieK ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. JantieK verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben.

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van JantieK, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is JantieK gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt JantieK zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacy verklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren.

JantieK zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden.

JantieK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte).

JantieK gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@jantiek.nl

Beveiliging.

JantieK hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. JantieK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij JantieK toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval JantieK gebruik maakt van de diensten van derden, zal JantieK in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal JantieK u hierover binnen 20 werkdagen informeren.

Dit verzoek kunt u indienen via info@jantiek.nl.

Vragen.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@jantiek.nl.

Deze privacy verklaring is opgesteld te Vaassen, d.d. 25 mei 2018.

 

KvK. 54487919

© JantieK